Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για Έξοδα Κηδείας

 • Αίτηση του δικαιούχου, του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος/της θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσης του για ακύρωση από την Υπηρεσία
 • Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 • Πρωτότυπο & εξοφλημένο τιμολόγιο του γραφείου τελετών με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου(εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του θανόντος/της θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα. (Στην περίπτωη που πρόκειται να πάρει χρήματα από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιον)
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριαμού του δικαιούχου πληρωμής.
  Προσοχή!Το όνομα του δικαιούχου πληρωμής των εξόδων κηδείας να είναι πρώτο στο βιβλιάριο Τραπέζης

Εάν ο θανών/η θανούσα είναι:

 • Συνταξιούχος ή συνταξιούχος εκ Μεταβιβάσεως απαιτείται Πιστοποιητικό διαγραφής του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 • Μέλος συνταξιούχου (εν ζωή), απαιτείται  Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης είτε βεβαίωση ή έγγραφο από το Γενικό  Λογιστήριο του Κράτους όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του άμεσα συνταξιούχου (πολιτικός ή στρατιωτικός)

Σε περίπτωση που ο θανών/η θανούσα σε είχε προβεί σε απογραφή στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, απαιτείται να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία υπάλληλος.

Παρατηρήσεις:

 • Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα δικαιούχου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από την δημόσια αρχή.

Πλέον η διαδικασία για τα έξοδα κηδείας γίνεται ηλεκτρονικά. Το γραφείο τελετών που ανέλαβε την κηδεία θα πρέπει να ανεβάσει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια στον ΕΦΚΑ και στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον δικαιούχο του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο. Θα χρειαστεί τους κωδικούς taxisnet, τον τραπεζικό του λογαριασμό (πρώτο όνομα θα πρέπει να είναι ο ίδιος) τον ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του εκλιπόντος.

Είσπραξη Εξόδων Kηδείας από Aσφαλιστικά Tαμεία

 • Ασφαλιστικά Ταμεία
  Τηλ. Εξυπηρέτησης
  Ποσό Είσπραξης
 • ΙΚΑ
  210 5215272
  759,52€
 • ΟΓΑ
  210 3322360
  800€
 • ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)
  210 5285561
  762€ για άμεσα ασφαλισμένο
  1200€ για τον εν΄ενεργεία
 • ΤΑΠ - ΟΤΕ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ο)
  ΤΑΠ - ΟΣΕ
  210 8110954
  1.580€ για άμεσα ασφαλισμένο
  765€ για έμμεσα ασφαλισμένο (όταν ζει ο άμεσα)
 • ΔΑΠ - ΔΕΗ
  210 5273862
  2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
  1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΕΥΔΑΠ
  210 5221628
  668.60€ μόνο σε συνταξιούχους
 • ΟΠΑΔ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
  210 8223629
  1.000€
 • ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
  210 8809506
  1200€ μόνο σε συνταξιούχους
 • ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
  210 8816911
  2.870€ για άμεσα ασφαλισμένο
  1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)
  210 3307252
  1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Συλλογο & το ΤΥΠΕΤ
  634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
 • ΤΑ.ΝΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)
  210 5296272
  1.980€ για τον άμεσα ασφαλισμένο
 • ΕΤΑΑ - ΤΑ.ΝΟ - ΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
  210 3833036
  1.784€ για τους εν ενεργεία
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ
  210 5245866
  2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
  1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
  210 3648111
  1 μην. μισθό 75x25 για άμεσα ασφαλισμένο
  1/2 μην. μισθό 75x12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
  210 4149281
  590€ μόνο σε συνταξιούχους
 • ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)
  210 3740105
  1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
  1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο
  615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
  210 7264700
  2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
  1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)
  210 3240886
  3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
  50% για έμμεσα ασφαλισμένο
 • ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)
  210 3293100
  1.712,96€